Podział nieruchomości

Dla naszych klientów dokonujemy rozgraniczenia i podziału nieruchomości. Obejmuje to usługi takie jak:
 

  • podział geodezyjny budynku
  • połączenia działek
  • wykaz synchronizacyjny
  • wykaz zmian gruntowych
  • wyznaczanie granic działki
  • wznowienie granic działki

 

Kiedy można dokonać połączenia działek?

Dla naszych klientów wykonujemy prace zmierzające do połączenia działek. Jest to procedura ewidencyjna, której celem jest utworzenie jednej nieruchomości na bazie dwóch, trzech lub większej ilości działek. Kiedy taki zabieg jest możliwy?
 

  • jeśli działki są objęte taką samą formą władania – może być to własność lub użytkowanie wieczyste
  • jeśli działki są wpisane do jednej księgi wieczystej
  • jeśli działki należą do tej samej osoby – może być to również użytkownik wieczysty

Wznowienie granic działki

Wznowienie granic działki ma miejsce wtedy, gdy granice między sąsiadującymi ze sobą nieruchomościami zostały już wcześniej ustalone. Takie ustalenia mogły wynikać z postępowania rozgraniczającego lub postępowań scaleniowych, wywłaszczeniowych, podziałowych bądź orzeczenia sądu. Niezależnie od tego na jakiej podstawie zostały one dokonane, należy odnaleźć dowody w postaci znaków, dokumentów czy też śladów granicznych na to, w którym miejscu dokładnie przebiegała granica. Taką pracę wykonuje uprawniony geodeta, który po sprawdzeniu dokumentów i dokonaniu pomiarów, na nowo zaznacza na gruncie linię stosownymi znakami granicznymi.

Wszystko to odbywa się na podstawie zapisów znajdujących się w Ustawie o prawie geodezyjnym i kartograficznym z dn. 17 maja 1989r.

 

urządzenie geodezyjne na budowie